Mörkrumsregler

För att säkerställa att föreningens mörkrum brukas på ett rättvist sätt och alla trivs och kan jobba i en trevlig och välkomnande miljö finns det några enkla, nästan självklara, regler som behöver följas:

 1. Mörkrum får användas för personligt bruk endast av medlem som har erlagt mörkrumsavgift. Styrelsen kan medge undantag i speciella fall.
 2. Medlem skall innan första tillträdet till mörkrummen genomgå inledande orientering i lokalerna med en av styrelsen utsedd person.
 3. Mörkrum skall bokas innan det tas i anspråk.
 4. Om förhinder uppstår, skall mörkrummet avbokas.
 5. En bokning som ej tas i anspråk inom 30 minuter från dess starttid skall anses förfallen och kan raderas av administratör.
 6. Mörkrummet skall vara städat och återställt vid bokningens sluttid.
 7. Medlem som bokar ett mörkrum bär ansvar för dess utrustning. Fel på eller olyckshändelser med utrustningen skall snarast anmälas till styrelsen eller mörkrumsansvarig.
 8. Mörkrummens utrustning får ej avlägsnas från UFS lokaler utan styrelsens eller mörkrumsansvariges medgivande.
 9. Ledig förvaringsplats (backplats och/eller hyllplats) kan tilldelas medlem som regelbundet använder mörkrummet.
 10. Tillhörigheter som inte förvaras på hyllan i hallen ska förvaras i backen. Backen ska ha ett lock.
 11. Kemikalier skall förvaras i tätt (lufttätt) slutna förpackningar eller behållare. Läckande kemiförpackningar och behållare kommer att avvecklas utan förvarning eller ersättning.
 12. Kemikalier får endast förvaras i mörkrummen. Dunkar och flaskor får förvaras på hyllan under torrbänken i Stora Mörkrummet eller i en sluten back i bokhyllan i Lilla Mörkrummet.
 13. Backen, hyllan i skåpet och alla kemikaliebehållare (oavsett var de förvaras) skall vara märkta med fullständigt för- och efternamn samt telefonnummer.
 14. Föreningen tar inget ansvar för förvarade eller kvarglömda saker. Förvarade saker kommer, efter en påminnelse, att avvecklas om medlemskapet går ut eller mörkrumsavgiften inte erlägges.
 15. Slask skall deponeras i för detta avsedda behållare.
 16. Under inga omständigheter får kemikalier förvaras, blandas, användas eller hällas ut i köket.
 17. Överträdelse kan medföra avstängning.