Stadgar

Stadgar för Uppsala Fotografiska Sällskap

§ 1
Sällskapets syfte
Sällskapet har till syfte att – företrädesvis inom Uppsala med omnejd – utgöra ett föreningsband mellan dem som är intresserade av fotografi och att främja utövandet av fotografikonsten i dess skilda former, till exempel genom anordnande av sammankomster, föredrag, utställningar och tävlingar.

§ 2
Medlemmar
Sällskapet består av årligen betalande medlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Till hedersmedlem kan utses person, vilken gjort sig synnerligen förtjänt därav eller på ett utmärkt sätt befrämjat Sällskapets syften. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen på Sällskapets årsmöte, varvid fordras minst två tredjedels majoritet.

§ 3
Medlemsavgifter
Årsavgiften fastställes av årsmötet. Ständigt medlemskap erhålles genom att betala en engångsavgift som motsvarar tio årsavgifter, inklusive mörkrumsavgift. Hedersmedlem och ständig medlem är befriade från årsavgift.

Årsavgiften skall inbetalas senast den sista februari och gäller för verksamhetsåret enligt § 4. Ny medlem skall erlägga årsavgiften vid inträdet i Sällskapet. Medlemsavgift och övriga avgifter betalas alltid för ett helt kalenderår. Ny medlem betalar avgift för innevarande år fram till Kulturnatten eller 30 september. Från och med Kulturnatten eller 1 oktober betalar ny medlem för nästkommande kalenderår men erhåller medlemskap för resterande del av innevarande år.

Medlem är den som har betalat medlemsavgift enligt ovan.
Ungdomar under 18 år samt pensionärer betalar halv avgift.

§ 4
Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår räknas per kalenderår.

§ 5
Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, fyra – sex ordinarie ledamöter och två – tre suppleanter. Styrelsen väljes för ett år i taget räknat från
årsmöte till årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och en till tre övriga ledamöter. Protokoll justeras av styrelsen vid nästkommande sammanträde.
Styrelsen får inte fatta beslut som inte minst tre ledamöter är ense om. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall till varje ordinarie årsmöte avge berättelse över föregående verksamhetsår.

§ 6
Funktionärernas åligganden
Ordföranden, som är Sällskapet officielle representant, åligger det i första hand att utöva högsta överinseendet över Sällskapets verksamhet, att låta kalla styrelsens medlemmar till
sammanträde, då anledning därtill finnes eller då minst två styrelseledamöter så begära, att vid Sällskapets och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna.
Vice ordföranden åligger, att vid förfall för ordföranden träda i dennes ställe.
Sekreteraren åligger att föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som Sällskapets övriga sammankomster, att sköta Sällskapets korrespondens, att ombesörja kallelser till styrelsens och Sällskapets sammankomster och när så erfordras till Sällskapets övriga sammankomster, att i ett härför avsett exemplar av Sällskapets stadgar införa alla kraftvunna ändringar av desamma, att uppgöra förslag till styrelsens årsberättelser samt att handha vården av Sällskapets arkiv.
Varje från Sällskapet utgående officiell skrivelse skall undertecknas av ordföranden, vid dennes frånvaro vice ordföranden, och sekreteraren.
Kassören åligger det, att föra Sällskapets räkenskaper, att uppbära alla inbetalningar och verkställa alla utbetalningar för Sällskapets räkning, att då styrelsen så fordrar avge kassarapport upptagande kassans ställning vid föregående månads slut, att insätta Sällskapets kontanta penningmedel i bank eller på sätt som av styrelsen bestämmes, att ensam ansvara för alla Sällskapets kontanta tillgångar, att föra matrikel över Sällskapets medlemmar samt att handha vården av Sällskapets inventarier och att över dessa föra förteckning.
Övriga ledamöter åligger det att handha föreningens hemsida, mörkrummet och tävlingsverksamhet samt att avlasta ordföranden, sekreteraren och kassören i deras ordinarie arbetsuppgifter.
Utgifter utöver halv årsavgift skall före utbetalning godkännas av styrelsen.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för styrelsen före den 31:a januari.
Styrelsen skall före den 10:e februari ställa dessa räkenskaper till revisorns förfogande.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för Sällskapets tillgångar.

§ 7
Revision
Revisor och revisorssuppleant, som väljs för en tid av ett år räknat från årsmöte till årsmöte, åligger det att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning för det verksamhets- och räkenskapsår, under vilket valet sker samt att avge och till styrelsen överlämna skriftlig revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet. Revisorn må under loppet av den tid, för vilken vederbörande är vald, på förut inte bekantgjord tid verkställa kassainventering.

§ 8
Rösträtt
Medlemmar, som erlagt stadgeenlig årsavgift, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar har rösträtt på årsmöte. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 9
Val och votering
Val av styrelse och revisor sker – där inte vid sammankomsten annat bestämmes – med handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. Alla val sker öppet, såvida inte sluten votering påyrkas.
Styrelsen äger inte rätt att delta i val av revisor och revisorssuppleant.

§ 10
Årsmöte och andra sammankomster
Årsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålles senast februari månad. Dag och plats bestämmes av styrelsen, vilken minst 14 dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse. För övriga allmänna sammankomster, vilka bör hållas minst en under första hälften och minst två under sista hälften av verksamhetsåret, utsändes kallelse, eller meddelas på
annat sätt, senast åtta dagar i förväg. Program för sammankomsterna uppgöres av styrelsen.

Vid Sällskapets årsmöte skall följande ärenden handläggas:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av presidium (ordförande och sekreterare) samt en person att jämte mötesordföranden justera det vid årsmötet förda protokollet
4. Styrelsens årsberättelse
5. Revisorns/revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för det gångna verksamhets- och räkenskapsårets förvaltning
6. Val av ordförande
7. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
8. Val av revisor och revisorssuppleant
9. Val av valberedning bestående av minst två medlemmar
10. Behandling av ev. ytterligare inkomna ärenden
11. Fastställande av årsavgift
12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
Ärende, som är avsett att upptas till behandling på årsmötet, bör vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar dessförinnan.

§ 11
Allmänna bestämmelser
Genom inträde i Sällskapet har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
Medlem äger inte rätt att utan styrelsens medgivande i tävlan utom Sällskapet representera detsamma.
Medlem, som önskar utträda ur Sällskapet bör därom göra hemställan till styrelsen. Sådan hemställan behandlas på styrelsens första därpå följande sammanträde. Medlem skall före utträdet till Sällskapet ha fullgjort sina förpliktelser. Medlems inträde i och utträde ur Sällskapet skall av styrelsen anmälas vid Sällskapets nästföljande sammankomst.
Medlem som uppsåtligen bryter mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet, men äger i sådant fall rätt att vid Sällskapets nästföljande allmänna sammankomst söka
ändring i styrelsens beslut.

§ 12
Ändring av stadgarna och Sällskapets upplösning
Förslag till ändring av dessa stadgar eller till Sällskapets upplösning får endast förekomma vid årsmöte och skall senast en månad dessförinnan ha inlämnats skriftligen till styrelsen, som
har att på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande och förslag. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Förslag till stadgeändring eller Sällskapets upplösning får inte upptas till behandling, om det inte särskilt angivits i kallelsen till sammanträdet.
Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om Sällskapets upplösning skall, för att äga giltighet, fattas av två på varandra följande årsmöten. I händelse av Sällskapets upplösning skall alla dess tillgångar användas till fotografikonstens främjande. Beslut härom skall fattas i samband med beslutet om Sällskapets upplösning.
Den senaste ändringen av Uppsala Fotografiska Sällskaps stadgar antogs första gången på ordinarie årsmöte 22 februari 2007.